31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا فناوری CCS میتواند به زغال سنگ ایالات متحده در دوران برنامه انرژی پاک کمک کند؟

برنامه انرژی پاک، بسیاری از تولید کنندگان زغال سنگ ایالات متحده را ناخوشایند می داند و ژنراتورهای برق در نظر دارند اگر ارزش تولید نسل زغال سنگ بیشتر با استانداردهای انتشار کربن مطابقت سازگار باشد. اندرو مور مدیر اجرایی Platts Coal Trader و جف مک دونالد، سردبیر مجله توضیح می دهد که چگونه استانداردهای CPP بسیاری از عدم اطمینان در پی آنها از زمان مصرف ذغال سنگ توسط بخش انرژی می تواند به شدت کاهش یابد. همچنین نگاه کنید به اینکه آیا استفاده از کربن ضبط و ذخیره سازی که صنعت زغال سنگ بیشتر به صنعت در حال حاضر ارزان قیمت نفت و یا Sequestra ضبط کربن