31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بنزن آسیا ممکن است پس از ثبت رکورد های طولانی مدت، به ایالات متحده منتقل شود

ویرایشگر پتروشیمی ارشد آسیا Ng Bao Ying Platts و ویرایشگر پتروشیمی Vernon Lee Platts در تجزیه و تحلیل عمیق در مورد جایی که حجم بنزن در ماه های اخیر با بازار در میان طولانی ترین پنجره بازرگانی آزاد برای بنزن های آسیایی به ایالات متحده از ایالات متحده از Platts شروع به ارزیابی FOB ماه خلیج فارس دو قیمت بنزن در ژانویه 2003 بنزن ایالات متحده کاهش یافته است در حالی که قیمت FOB کره با افزایش تقاضای چین کاهش یافته است گسترش بین دو بازار به سطوح غیر اقتصادی ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما استقبال می کنیم با ما تماس بگیرید